Bořkov

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Bořkov (okres Semily). Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 81 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, pro obec Slaná a katastrální území Bořkov.

Jedná se o následující pozemky:

Parcelní čísloVýměra m2Druh pozemku
869406Ostatní plocha-neplodná půda
880956Ostatní plocha-neplodná půda
896416Ostatní plocha-neplodná půda

 

ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl k  pozemku v katastrálním území Bořkov (okres Semily). Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 185 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, pro obec Slaná a katastrální území Bořkov.

Parcelní čísloVýměra m2Druh pozemkuVýše spoluvlastnického podílu
370/21970Ostatní plocha-neplodná půda1/2

Cena nabízených pozemků a spoluvlastnického podílu bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na adresu info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

 

Levice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na území Slovenské republiky, v k.ú. Levice. Jedná se o pozemek parc. číslo 1822 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 1474 m2.

Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 5824 u Úradu geodezie kartografie a katastra Slovenskej republiky,  a katastrální území Levice, pro obec Levice, okres Levice.

Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Brno – Černovice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji níže uvedené pozemky v katastrálním území Černovice. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 1499 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Černovice.

Geometrickým plánem pro rozdělení těchto věcí nemovitých – pozemků, který zhotovil dne 9.6.2016 pod č. plánu 1723-43/2016 OGIS s.r.o., IČO 49449117, se sídlem 664 84 Zastávka u Brna, Brusy 301, a který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město dne 17.6.2016 pod č.j. 228A/2016, nově vznikly a byly nově označeny mj. následující pozemky:

–  pozemek p.č. 2538/13, o výměře 115 m2, ostatní plocha, silnice
–  pozemek p.č. 2544/15, o výměře 165 m2, ostatní plocha, silnice
–  pozemek p.č. 2937/186, o výměře 99 m2, ostatní plocha, silnice

Na těchto pozemcích je umístěno těleso pozemní komunikace.

Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Radčice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Radčice u Plzně. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 318 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město, pro obec Plzeň a k.ú. Radčice u Plzně.

Jedná se o následující pozemky:

–  Pozemek parcelního čísla 806, o celkové výměře 14 m2, druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha.
–  Pozemek parcelního čísla 856, o celkové výměře 13 m2, druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha. Nabízený pozemek je celý obklopen pozemkovou parcelou jiného majtele.

Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

planek-z-kn

Zvěstov

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek parc. číslo 2061/2 – druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha, o celkové výměře 126 m2. Nabízený pozemek je obklopen parcelou orné půdy ve vlastnictví jiného majitele.

Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 262 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Benešov, pro obec a katastrální území Zvěstov.

Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

 

Lišany

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemky v katastrálním území Lišany u Žatce. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 154 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec, pro obec Lišany a k.ú. Lišany u Žatce.

PARCELNÍ ČÍSLOVÝMĚRA M2DRUH POZEMKU
St.9217Zastavená plocha a nádvoří - zbořeniště
275/16246Ostatní plocha - ostatní komunikace
275/211454Ostatní plocha - ostatní komunikace
275/231166Ostatní plocha - ostatní komunikace

Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Pozemky v k.ú. Sendražice u Kolína

ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji soubor pozemků v katastrálním území Sendražice u Kolína. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 40 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec Kolín a k.ú. Sendražice u Kolína.

Jedná se o následující pozemky:

parcelní čísloVýměra parcely v m2Druh pozemku
St. 703/1138Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr
432/1363Ostatní plocha – ostatní komunikace
546/1694Ostatní plocha – jiná plocha
546/207Ostatní plocha – jiná plocha
546/22419Ostatní plocha – manipulační plocha
562/336Lesní pozemek
562/1910Ostatní plocha – jiná plocha
562/20478Lesní pozemek
562/211Lesní pozemek
566/82725Vodní plocha – vodní nádrž umělá
566/181658Vodní plocha – vodní nádrž umělá
1024/673Ostatní plocha – ostatní komunikace
1073/4440Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené
1073/5434Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené
1073/6280Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené
1102/11413Ostatní plocha – jiná plocha
1102/14244Ostatní plocha – jiná plocha

Cena jednotlivých pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Týnec nad Sázavou

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek parc. číslo 4576/1 – ostatní plocha – neplodná půda, o celkové výměře 4647 m2.

Uvedený pozemek je zapsán na LV. 249 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, pro obec a katastrální území Týnec nad Sázavou.

Pozemková parcela je situována v blízkosti továrny Jawa a v okolí pozemku prochází železniční trať.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT

Praha 10

Společnost ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na parcele číslo 5910/3 v Praze Záběhlicích. Zmíněná parcela má velikost 27 m2 a je součástí komunikace Jižní spojka v Praze.

Cena dle znaleckého posudku

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT