Blog

Pozemky v k.ú. Kolín

Státní podnik ČPP Transgas nabízí k prodeji pozemky parc. č. St. 6451, St. 6452 a St. 6456 o celkové výměře 2.157 m2. Všechny pozemky jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.

Kolín - LV 1235, snímek katastrální mapy

Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 1235 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec a k.ú. Kolín.

Jedná se o pozemky v oploceném areálu umístěném v Kolíně na ulici Polepská. Na nabízených pozemcích stojí stavby, které patří společnosti ACL s.r.o. Ostatní pozemky v oploceném areálu jsou součástí podílového spoluvlastnictví, ke kterému nemá ČPP Transgas, s.p. právo hospodaření.

kolín 021

Cena dle znaleckého posudku

ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji pozemek parc. č. 3327/1, ostatní plocha-manipulační plocha o celkové výměře 1213 m2 . Předmětný pozemek se nachází na ulici Ovčárecká, v blízkosti autobusové zastávky Strojírny.

plánek Ovčárecká

Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 1235 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec a k.ú. Kolín. Výše uvedený pozemek je zastavěn tělesem místní komunikace.

023

Cena dle znaleckého posudku.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT