Blog

Pozemky v k.ú. Sendražice u Kolína

ČPP Transgas, s.p. dále nabízí k prodeji soubor pozemků v katastrálním území Sendražice u Kolína. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 40 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro obec Kolín a k.ú. Sendražice u Kolína.

Jedná se o následující pozemky:

parcelní čísloVýměra parcely v m2Druh pozemku
St. 703/1138Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr
546/1694Ostatní plocha – jiná plocha
546/207Ostatní plocha – jiná plocha
546/22419Ostatní plocha – manipulační plocha
562/336Lesní pozemek
562/1910Ostatní plocha – jiná plocha
562/20478Lesní pozemek
562/211Lesní pozemek
566/82725Vodní plocha – vodní nádrž umělá
566/181658Vodní plocha – vodní nádrž umělá
1024/673Ostatní plocha – ostatní komunikace
1073/4440Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené
1073/5434Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené
1073/6280Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené
1102/11413Ostatní plocha – jiná plocha
1102/14244Ostatní plocha – jiná plocha

Cena jednotlivých pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT