Blog

Levice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na území Slovenské republiky, v k.ú. Levice. Jedná se o pozemek parc. číslo 1822 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 1474 m2.

Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 6935 u Úradu geodezie kartografie a katastra Slovenskej republiky,  a katastrální území Levice, pro obec Levice, okres Levice.

Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT