Blog

Nové Zámky

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek na území Slovenské republiky, v k.ú. Nové Zámky. Jedná se o pozemek parc. číslo 4288 o celkové výměře 121 m2 – druh pozemku – orná půda.

Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 11778 u Úradu geodezie kartografie a katastra Slovenskej republiky,  a katastrální území Nové Zámky, pro obec Nové Zámky, okres Nové Zámky.

Nabízená pozemková parcela je umístěna v bezprostředním sousedství čerpací stanice společnosti Slovnaft.

Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízený pozemek obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz

ZPĚT