Blog

Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace

ČPP Transgas, s.p. ., IČ 00002674, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kodaňská 1441/46, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 117, si Vás  dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci výběrového řízení na  „Zpracování projektové dokumentace na výstavbu Zkušebního a administrativního centra v areálu ČPP Transgas, s.p. v Brně – Černovicích, U Svitavy 8/3, na pozemcích par. č.2526, 2528/45, 2531/1, 2529 a 2530 kat. území Černovice“ (dále také jako „výběrové řízení“).

Předpoklady účasti

Uchazečem výběrového řízení může být pouze:

 • Fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům
 • Právnická osoba se sídlem v České republice

Předpokladem účasti v tomto výběrovém řízení je splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění dále uvedené základní způsobilosti a profesní způsobilosti.

Základní způsobilost

V rámci základní způsobilosti musí uchazeč prokázat, že  

 1. nebyl v České republice v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin;
 2. nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
 3. nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 4. nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží: 

 1. kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 2. oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu výběrového řízení, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licence;
 3. doklad, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění předmětu výběrového řízení příslušnými právními předpisy vyžadováno, nebo
 4. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění předmětu výběrového řízení odborná způsobilost příslušnými právními předpisy vyžadována.

Pokud splňujete výše uvedené předpoklady a máte zájem o účast ve výběrovém řízení, obraťte se na adresu buchtik@cpptransgas.cz se žádostí o podrobnější podklady. Nabídku je pak nezbytné zaslat do 2.2.2021.