Blog

Stanovisko vedení ČPP Transgas, s.p.

Stanovisko vedení ČPP Transgas, s.p. ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce NKÚ.

Od dubna 2021 probíhala ve státním podniku plánovaná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č.21/13 „Majetek a peněžní prostředky státu, s nímž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.“. Obdobná kontrolní akce probíhala současně i u zakladatele – Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nejvyšší kontrolní úřad 17. ledna 2022 zveřejnil na svých stránkách Kontrolní závěr, ve kterém navrhuje zrušení státního podniku ČPP Transgas.

Proti tomuto závěru se bezprostředně (17. ledna 2022) ohradilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-se-ohrazuje-vuci-vyzve-nku-ke-zruseni-statniho-podniku-cpp-transgas–265637/).

Se závěry kontroly se nemůže ztotožnit ani státní podnik. V této souvislosti chceme poukázat i na další činnosti, které jsou ve zprávě NKÚ opomenuty, a lépe charakterizují jeho současnou funkci a činnost.

 1. Pohledávky a závazky státního podniku vyplývající z tzv. Jamburgských dohod.
 • Závěr kontrolní zprávy NKÚ, že ČPP Transgas má neoprávněně v účetní evidenci pohledávky z Jamburgských dohod, které zkreslují účetnictví podniku, je nesprávný.
 • V souvislosti s privatizací státních plynárenských podniků v roce 2001 byl prakticky veškerý majetek těchto podniků vložen do základního kapitálu společnosti Transgas a.s., založené Fondem národního majetku, jejíž akcie byly následně převedeny do vlastnictví společnosti zahraničního investora RWE a.s. Některé součásti tohoto majetku státu, vč. pohledávek z tzv. Jamburgských dohod, však nebyly do tohoto transformačního procesu zapojeny a v souladu s privatizačním projektem zůstaly na ČPP Transgas s.p., který byl za tím účelem jako nástupnický podnik založen.
 • Pokud jde o vedení těchto pohledávek v účetnictví, pak na kontrolní nález NKÚ hodlá ČPP Transgas s.p. kromě jiného reagovat tak, že znovu projedná s MF případnou možnost převedení pohledávek.
 1. ČPP Transgas,s.p. není pouhým správcem nemovitostí,  jak lze chápat pojetí části kontrolní zprávy.
 • V souladu se zákonem o státním podniku spravuje státní podnik svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Kontrola NKÚ byla zaměřena především na období od roku 2017 do roku 2021. K tomuto časovému úseku nemohla či nechtěla posoudit situaci a souvislosti předcházející tomuto období.  Základem je privatizace z roku 2001, sloučení s dalšími podniky a řešení problémů s vypořádáním s majetkem státu.
 • Kritickým obdobím lze patrně označit rok 2012 a 2013, kdy došlo k zpochybněným „převodům státního majetku „, které řešila Policie České republiky a soudy (prakticky až do r. 2021). Proto bylo potřeba zamezit takovému jednání a zajistit nápravu. Společným úsilím se podařilo, že na účet státního podniku byly postupně navráceny značné finanční prostředky v plné výši. Za účetní rok 2013 byl dokonce odmítnut výrok auditora.
  V dalším období pak bylo nutno přistoupit k organizačním i personálním změnám, které umožnily, aby se ČPP Transgas, s.p. stal opět plnohodnotným a funkčním státní podnikem.  Při předpokladu dosahování optimálních hospodářských výsledků v ekonomickém prostředí státní podnik plně respektuje platnou legislativu, zejména pak zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů.
 • Byla dokončena oprava a rekonstrukce areálu v Brně Zábrdovicích.  Majetek státu tak byl zhodnocen a dočasně byl pronajímán. V rámci spolupráce s MPO byl areál v roce 2019 bezúplatně převeden a dnes v něm působí Textilní zkušební ústav, s.p., který do té doby působil v nevyhovujících podmínkách.  Podařilo se tak zajistit předpoklady pro činnost a další rozvoj TZÚ, avšak ČPP Transgas, s.p. převedl majetek v hodnotě významně nad 60 mil. Kč. Kdyby inkaso ČPP Transgas bylo v této výši, byl by státní podnik v roce 2019 v zisku, který by i pokryl ztráty předchozích období.
 • V roce 2015 byla zahájena příprava na revitalizaci areálu v Praze Holešovicích, ke kterému má státní podnik právo hospodaření. Byla vypsána soutěž na správu areálu a roce 2016 podepsána smlouva o správě areálu na dobu 6 let. Nájemce se zavázal platit měsíční nájem a provést stavební práce a opravy ve výši do 18 mil. Kč. Zhodnocení takovéto nemovitosti v hl. městě Praze je zejména z dnešního pohledu v desítkách mil. Kč. Do ukončení pronájmu platí nájemce snížený nájem o investici (po ukončení sjednané doby nájmu, se předpokládá využití této nemovitosti pro ČPP Transgas, s.p. a další podniky a složky v působnosti zakladatele, příp. plné tržní nájemné).
 • V roce 2017 byl uskutečněn zpětný převod areálu v Brně Černovicích. Nemovitosti jsou postupně opravovány, aby bylo zamezeno jejich znehodnocování a mohly sloužit svému účelu. V současné době se posuzuje možnost využít areál pro potřeby podniků a dalších složek v působnosti MPO. Ve spolupráci s Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze probíhá příprava výstavby Technického a zkušebního centra pro její dceřinou společnost v areálu v Brně Černovicích. Jedná se prakticky o pilotní projekt využití majetku spravovaném státním podnikem pro podniky v rámci resortu MPO.
 • Státní podnik inicioval spor o pozemky v areálu hraniční předávací stanice plynu na Hoře Svaté Kateřiny. Rozhodnutím okresního soudu v Mostě v roce 2020 se stala Česká republika vlastníkem pozemkových parcel o celkové výměře cca 14 tis. m2, ke kterým státní podnik nabyl právo hospodaření. Tyto pozemky byly prodány.
 • V souladu se zákonem o státním podniku jsou na žádost územně správních orgánů předávány bezúplatně pozemky pod vybranými komunikacemi, což se rovněž negativně odráží na hospodaření podniku. V minulosti byly takto bezúplatně předány pozemky v Brně Černovicích, v Kouřimi a v nedávné době v Tovačově. Jedná se i o bezúplatném převodu v Praze.
 • V souvislosti s vyhlášením Významného krajinného prvku „Lom Mramorka“ byla v letošním roce podepsána smlouva s obcí Zbuzany a pronájmu pozemků obci s cílem jejich lepšího využití pro ekologickou plochu s naučnými prvky (státní podnik má právo hospodařit s dvěma pozemkovými parcelami v obcích Zbuzany a Dobříč u Prahy o celkové výměře cca 11 tis. m2).

Z výše uvedeného je zřejmé, že státní podnik dlouhodobě vychází vstříc při realizaci záměrů obcí, ve kterých má právo hospodaření s pozemky v jejich katastru.

Není pravdou, že státní podnik je trvale ve ztrátě, např. za rok 2021 podnik předpokládá dosažení kladného hospodářského výsledku.

Státní podnik ČPP Transgas, se nezabývá pouze běžnou správou nemovitostí. V dlouhodobém horizontu je záměrem státního podniku, který je koordinován zakladatelem, vytvořit v Praze a Brně hospodářské zázemí pro činnost státních podniků a složek v rámci působnosti MPO, s minimalizací nákladů i za cenu dočasné ztráty v hospodaření.  Současným poskytováním nájmů třetím osobám pak posilovat výnosovou složku s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu v dlouhodobém horizontu. ČPP Transgas, s.p. tak naplňuje základní princip zákona o státním podniku – správu majetku s péčí řádného hospodáře.

Jak již bylo konstatováno, kontrolou nebyla zjištěna závažná pochybení v hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky. Přes tuto skutečnost, určitá zjištění, pokud nebyla napravena již v průběhu kontrolní akce, budou i s dalšími poznatky podkladem pro posouzení, příp. přijetí adekvátních opatření.

Ing. Václav Černý