Blog

Významný krajinný prvek Lom Mramorka

Státní podnik má právo hospodařit s dvěma pozemkovými parcelami v obcích Zbuzany a Dobříč u Prahy o celkové výměře cca 11 tis. m2.  V roce 2018 byl Městským úřadem v Hostivici, odborem životního prostředí registrován Významný krajinný prvek (VKP) Lom Mramorka. Pozemky jsou součástí VKP a přístupové cesty do Lomu Mramorka.

Státní podnik dlouhodobě vychází vstříc při realizaci záměrů obcí, ve kterých má právo hospodaření s pozemky v jejich katastru. Doposud se jednalo zejména o bezúplatné převody pozemkových parcel pod komunikacemi, tak jak jsou definovány v Zákoně o státním podniku.  Tak tomu bylo například v Kouřimi, v Brně a naposledy v Kojetíně.

Již v průběhu tvorby záměru registrace VKP státní podnik aktivně spolupracoval s odborem životního prostředí i obcí Zbuzany se záměrem účelného a citlivého využití pozemků ve prospěch veřejnosti. Proto byl podpořen zájem obce o využití této lokality pro rekreační plochu s ekologickými a naučnými prvky s cílem dosáhnout vyšší ochranu lomu a budoucnosti i vyhlášením zvláště chráněného území.

V lednu 2022 byla mezi obcí Zbuzany a státním podnikem uzavřena nájemní smlouva, která otevřela cestu pro využití pozemků v souladu se záměry obce a ochrany VKP Lom Mramorka.