Historie

ČPP Transgas, s.p.

je státním podnikem, vzniklým na základě Rozhodnutí č. 29/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR ze dne 21.12.1988, kterým byl zrušen koncern České plynárenské podniky Praha a byla vydána zakládací listina státního podniku České plynárenské podniky Praha. V souvislosti s přijetím zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku byl jeho název k 18.7.1990 změněn na Český plynárenský podnik, státní podnik.

ČPP Transgas, s.p. se stal právním nástupcem následujících zaniklých subjektů: Sdružení plynáren Praha, Československé plynárenské podniky Praha, České plynárenské podniky Praha, Středočeské plynárny Praha, Západočeské plynárny Plzeň, Severočeské plynárny Ústí nad Labem, Východočeské plynárny Hradec Králové, Severomoravské plynárny Ostrava, Jihomoravské plynárny Brno, Tranzitní plynovod Praha, Plynoprojekt Praha, České plynárenské podniky, koncern, Praha, České plynárenské podniky, státní podnik, Praha.

Privatizace státního podniku probíhala od roku 1992 postupně. Celkem řešilo majetek tohoto státního podniku 50 privatizačních projektů v celkem 85 samostatně privatizovaných jednotkách. Celková účetní hodnota majetku, který byl privatizován na základě 50-ti privatizačních projektů, přesáhla 56 mld. Kč. Nejdříve bylo ve veřejných soutěžích prodáno 7 plníren propan-butanu. Dále bylo založeno 8 regionálních plynárenských distribučních akciových společností a byly zprivatizovány i další ucelené výrobní celky menších jednotek z oblasti služeb, stejně jako řada jednotlivých nemovitostí.

V roce 1998 byla změněna obchodní firma Český plynárenský podnik, s. p., na obchodní firmu Transgas, s. p. K privatizaci poslední rozhodující části majetku státu, se kterým měl právo hospodařit státní podnik Transgas, došlo až v roce 2001. Jednalo se především o tranzitní plynovod a zásobníky plynu. Na základě privatizačního projektu ev. č. MF 50645 byl tento majetek Fondem národního majetku ČR (dále jen “Fond“) vložen do základního kapitálu nově založené obchodní společnosti Transgas, a. s. V souladu s usnesením vlády ze dne 17. 12. 2001 č. 1342 byla majetková účast státu ve společnosti Transgas, a. s., ale i zbývající majetkové účasti státu v regionálních distribučních plynárenských společnostech metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli převedena z Fondu do vlastnictví zahraničního investora – společnosti RWE Gas AG. Za prodej výše uvedených majetkových účastí v plynárenství přišlo na zvláštní účet Fondu privatizace podle usnesení vlády ze dne 17. 12. 2001 č. 1342 celkem 4,1 mld. EUR.

Státní podnik byl po založení akciové společnosti Transgas, a.s zachován jako samostatný právní subjekt ve formě tzv. zbytkového státního podniku, který byl, jak již bylo zmíněno výše, ke dni 20. 6. 2001 přejmenován na ČPP Transgas, s. p. V majetku ČPP Transgas, s. p. zůstaly některé jednotlivé nemovité věci, především pozemky a nemovitosti i s nevyjasněným způsobem nabytí majetku státem a dále pohledávky a závazky podniku vyplývající ze zahraničních aktivit ČSSR, resp. České republiky, konkrétně při spolupráci na výstavbě dálkového plynovodu Jamburg – západní hranice bývalého SSSR a objektů Uralského plynárenského komplexu. Jedná o hodnotu neuskutečněných dodávek zemního plynu za investice České republiky.

V roce 2010 byl Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č.13/2010 ze dne 5.5.2010 zrušen státní podnik PRAŽSKÉ PAPÍRNY, se sídlem v Praze 7, IČ 00254703. Jeho sloučením (vložením) do státního podniku ČPP Transgas, s.p. se tak tento stal právním nástupcem státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY a v důsledku i právním nástupcem subjektů, jejichž právním nástupcem byly PRAŽSKÉ PAPÍRNY, státní podnik, a to konkrétně Chirana Praha Modřany,  Avia, s.p., Ústav pro výzkum motorových vozidel, Průmysl kamene Dobřichovice, EPRO Plzeň,  Jawa Týnec nad Sázavou a Karosa s.p. sloučené podniky.

Dne 14.1.2015 bylo vládou České republiky projednáno postavení ČPP Transgas jako státního podniku. Status ČPP Transgas, s.p. jako státního podniku  byl usnesením vlády č. 25 potvrzen. Tímto rozhodnutím byl podnik z procesu privatizace vyňat. Nakládání s majetkem státu, se kterým má podnik právo hospodařit, se nadále řídí výlučně zákonem č. 77/1997 Sb. o státním podniku ve znění pozdějších předpisů (toto rozhodnutí bylo učiněno na základě ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů).

Některé zásadní dokumenty z období let 1958 až 1988 :

  • Zřizovací listina Sdružení plynáren Praha z 12.3.1958
  • Opatření ministra paliv z 18.6.1965 o zrušení Sdružení plynáren Praha a o zřízení Československých plynárenských podniků, oborového ředitelství Praha
  • Rozhodnutí č. 15/1971 ministra paliv a energetiky ČSSR z 29.12.1971 o změně názvu české plynárenské podniky, generální ředitelství
  • Opatření č. 38/1971 ministra paliv a energetiky ČSSR z 29.12.1971 o organizačním uspořádání plynárenství v ČSSR
  • Rozhodnutí č. 5/1976 ministra paliv a energetiky ČSSR z 10.12.1976 o zrušení generální ředitelství České plynárenské podniky, národních podniků Středočeské plynárny Praha, Západočeské plynárny Plzeň, Severočeské plynárny Ústí nad Labem, Východočeské plynárny Hradec Králové, Severomoravské plynárny Ostrava, Jihomoravské plynárny Brno a Tranzitní plynovod Praha a státní hospodářské organizace Plynoprojekt Praha  a o zřízení koncernu České plynárenské podniky Praha
 • Rozhodnutí č. 29/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR z 21.12.1988, kterým byl zrušen koncern České plynárenské podniky Praha a vydána zakládací listina státního podniku České plynárenské podniky Praha.

Zpět na hlavní stránku