Dne 31.12.2019 státní podnik ukončil činnost správce v areálu Nový Cejl v Brně Zábrdovicích. Od 1.1.2020 poskytuje technickou podporu TZÚ, s.p. na zajišťování provozu areálu.

Dozorčí rada

Od 10.12.2019 pracuje dozorčí rada v novém složení :

Ing. Lukáš Trsek – předseda DR

Ing. Pavel Loprais – člen DR

Alena Ježková – člen DR

Zbuzany

Dne 5.11.2019 se uskutečnila koordinační schůzka za účasti starostky obce Zbuzany, vedoucího odboru životního prostředí MÚ Hostivice a ředitele ČPP Transgas,s.p. o dalším postupu při správě pozemků, které jsou součástí VKP Lom Mramorka. Z iniciativy OŽP MÚ Hostivice byla vyčištěna vodní plocha, včetně odvozu odpadků a odchytu nežádoucích živočišných vodních druhů. Účastníci jednání se shodli na zachování přírodního rázu VKP bez nežádoucích zásahů do vegetace.  Byla projednána možnost převodu pozemků do majetku obce, případně kraje.

Levice

Na žádost „Železníc Slovenskej Republiky“ byl ukončen prodej části pozemků v městě Levice které byly ve vlastnictví České republiky a ke kterým měl ČPP Transgas, s.p. právo hospodaření. Na pozemcích byly realizovány zařízení sloužící k zajištění chodu železniční dopravy.

Areál Nový Cejl

Státní podnik nadále vykonává funkci správce areálu Nový Cejl v Brně Zábrdovicích, který byl převeden na státní podnik na Technický a zkušební ústav textilní, s.p.

Zbuzany

Dne 22.10.2018 rozhodl MÚ Hostivice – odbor životního prostředí o registraci významného krajinného prvku (VKP) Lom Mramorka v katastru obce Zbuzany. VKP se nachází na pozemcích, které jsou převážně ve vlastnictví České republiky a ke kterým má právo hospodaření ČPP Transgas,s.p. Státní podnik se aktivně zapojil do přípravy registrace VKP.