Blog

Zvěstov

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji pozemek parc. číslo 2061/2 – druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha, o celkové výměře 126 m2. Nabízený pozemek je obklopen parcelou orné půdy ve vlastnictví jiného majitele.

Uvedený pozemek je zapsán na LV č. 262 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Benešov, pro obec a katastrální území Zvěstov.

Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Prosíme zájemce, aby se obraceli na adresu: info@cpptransgas.cz, případně na buchtik@cpptransgas.cz.

ZPĚT