Blog

Brno – Černovice

ČPP Transgas, s.p. nabízí k prodeji níže uvedené pozemky v katastrálním území Černovice. Uvedené pozemky jsou zapsány na LV č. 1499 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Černovice.

Geometrickým plánem pro rozdělení těchto věcí nemovitých – pozemků, který zhotovil dne 9.6.2016 pod č. plánu 1723-43/2016 OGIS s.r.o., IČO 49449117, se sídlem 664 84 Zastávka u Brna, Brusy 301, a který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město dne 17.6.2016 pod č.j. 228A/2016, nově vznikly a byly nově označeny mj. následující pozemky:

–  pozemek p.č. 2538/13, o výměře 115 m2, ostatní plocha, silnice
–  pozemek p.č. 2544/15, o výměře 165 m2, ostatní plocha, silnice
–  pozemek p.č. 2937/186, o výměře 99 m2, ostatní plocha, silnice

Na těchto pozemcích je umístěno těleso pozemní komunikace.

Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem.

Prosíme zájemce, aby se v případě zájmu o nabízené pozemky obraceli na  adresu: info@cpptransgas.cz, případně na cajda@cpptransgas.cz.

ZPĚT